VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Để thực hiện hiệp định CPTPP, tổng số luật cần sửa đổi và bổ sung là 8, trong đó có Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. Điểm …

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 số 36/2009/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2009, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2010 là điều luật sửa đổi, bổ sung, khắc phục một số hạn chế của Luật sở hữu trí tuệ 2005. Năm …

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 được Quốc hội Việt Nam khóa XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006. Đây là đạo luật chuyên ngành …

Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13

Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13 ban hành ngày 20/11/2012 là luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11. Điểm mới nổi bật: Thời gian tập sự luật sư sẽ được rút ngắn từ 18 tháng xuống 12 tháng; …

Luật Luật sư số 65/2006/QH11

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006 quy định về luật sư và hành nghề luật sư. Luật này hiện nay vẫn còn hiệu lực nhưng đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13.

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 …
0904.55.99.50