Danh mục: Đầu tư nước ngoài

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014, các quy định của pháp luật về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có …

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ phân phối ở Việt Nam

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ phân phối (bao gồm bán buôn, bán lẻ, đại lý hoa hồng và nhượng quyền thương mại) với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã …

Dịch vụ thú y (CPC 932)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ thú y (CPC 932), không bao gồm việc giữ giống vi sinh vật trong thú y đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý Các điều ước quốc tế mà …
0904.55.99.50