Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tin tức pháp luật

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2019, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm có:

 • Góp vốn đầu tư;
 • Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam;
 • Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư;
 • Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài;
 • Chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư.

Đồng thời thông tư cũng điều chỉnh Các nội dung liên quan đến quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Nội dung Thông tư quy định về:

 • Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ.
 • Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam.
 • Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư.
 • Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.
 • Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư.

Thông tư này áp dụng với các đối tượng sau:

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.
 2. Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 3. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC).
 4. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là PPP).
 5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Thông tư có một một sô nội dung chính như sau:

1. Thông tư dướng dẫn rõ ràng hơn về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiêp (DICA)

Các doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài được đề cập ở trên được yêu cầu mở DICA bằng ngoại tệ hoặc bằng VND tại một ngân hàng được cấp phép tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào nhiều dự án BCC hoặc PPP phải mở DICA cho từng dự án BCC hoặc PPP tương ứng.

Đối với các khoản vay nước ngoài được thực hiện bằng ngoại tệ không phải là tiền tệ của DICA, các doanh nghiệp FDI được phép mở một tài khoản ngân hàng khác để nhận và thanh toán các khoản vay nước ngoài bằng một ngoại tệ tại cùng một ngân hàng mà DICA được mở.

Nếu thay đổi ngân hàng mở DICA, các doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài phải đóng DICA hiện tại tại ngân hàng hiện tại sau khi chuyển số dư trong DICA hiện tại sang DICA mới mở tại ngân hàng mới.

2. Giao dịch bắt buộc phải được thực hiện qua DICA

Các giao dịch dưới đây, trong số các giao dịch khác, phải được thực hiện qua DICA:

(a) Góp vốn bằng tiền mặt (tức là chuyển khoản ngân hàng) được thực hiện bởi các nhà đầu tư nước ngoài vào vốn điều lệ của doanh nghiệp FDI có liên quan;

(b) Thanh toán cho các giao dịch chuyển nhượng vốn giữa người bán trong nước và người mua nước ngoài;

(c) Thanh toán cho các giao dịch chuyển nhượng dự án đầu tư trong BCC và các dự án PPP giữa người bán trong nước và người mua nước ngoài, và giữa người bán nước ngoài và người mua nước ngoài;

(d) Hồi hương lợi nhuận cho các nhà đầu tư nước ngoài; và

(e) Các giao dịch liên quan đến các khoản vay nước ngoài của các doanh nghiệp FDI (nghĩa là giải ngân và trả nợ).

Theo Thông tư 06, các khoản thanh toán cho các giao dịch chuyển nhượng vốn trong các doanh nghiệp FDI giữa người bán nước ngoài và người mua nước ngoài, và giữa người bán trong nước và người mua trong nước, không bắt buộc phải được chuyển qua DICA.

Ngoài ra Thông tư cũng quy định về trách nhiệm của các bên liên quan như Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép, trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về vấn đề tương tự, sửa đổi Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và bổ sung một số điều của thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú.

Ngày cập nhật: 13/11/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50