Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 số 36/2009/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2009, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2010 là điều luật sửa đổi, bổ sung, khắc phục một số hạn chế của Luật sở hữu trí tuệ 2005.

Năm 2019, để đáp ứng các điều kiện phù hợp với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Chính phủ lại tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và ban hành Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 số 42/2019/QH14.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50