Dưới đây là website của những cơ quan / tổ chức trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ mà bạn đọc có thể tham khảo:

STT Cơ quan / Tổ chức Website
1 Bộ Khoa học và Công nghệ http://www.most.gov.vn/
2 Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam http://www.noip.gov.vn/
3 Cục Bản quyền tác giả http://www.cov.gov.vn/
4 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ http://www.vipri.gov.vn/
5 Cục Trồng trọt http://www.cuctrongtrot.gov.vn/
6 Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới http://www.wipo.int/portal/en/index.html
7 Tổ chức Thương mại thế giới https://www.wto.org/
8 Cơ quan Sở hữu trí tuệ Mỹ http://www.uspto.gov/
9 Cơ quan Sở hữu trí tuệ Úc http://www.ipaustralia.gov.au/
10 Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu http://www.epo.org/
11 Cơ quan Sáng chế châu Âu http://worldwide.espacenet.com/
12 Cơ quan Sáng chế Nhật Bản https://www.jpo.go.jp/