Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13

Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13 ban hành ngày 20/11/2012 là luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11.

Điểm mới nổi bật:

  • Thời gian tập sự luật sư sẽ được rút ngắn từ 18 tháng xuống 12 tháng;
  • Thời gian đào tạo nghề luật sư được nâng từ 6 tháng lên 12 tháng;
  • Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải hành nghề theo một trong các cách sau:
    • Làm việc theo HĐLĐ cho tổ chức hành nghề luật sư.
    • Hành nghề bằng tư cách cá nhân thông qua HĐLĐ với cơ quan, tổ chức.
    • Thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương.

Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp Thẻ Luật sư, nếu luật sư không hành nghề theo quy định nêu trên hoặc không hành nghề 5 năm liên tục sau khi được cấp Thẻ Luật sư sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách luật sư, và bị thu hồi Thẻ Luật sư.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50