Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

Mạch tích hợp bán dẫn (còn được gọi là bảng mạch điện tử, chip, IC) là sản phẩm có ít nhất 1 phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật …

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận Thiết kế bố trí

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp là việc chủ sở hữu quyền đối với thiết kế bố trí đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được …
0904.55.99.50