Bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả ở Việt Nam khá đơn giản, chỉ mất khoảng 15 ngày làm việc bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Đó là đối với những ai đã nắm rõ quy trình đăng …

Chuyển nhượng Quyền tác giả/Quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền tác giả/quyền liên quan của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật …

Đăng ký bảo hộ bản quyền ý tưởng

Theo quy định của pháp luật về đối tượng quyền tác giả: “Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi …
0904.55.99.50