Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Biểu mẫu này sử dụng khi thực hiện thủ tục Giải thể hộ kinh doanh.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50