Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý được xác định là dấu hiệu để nhận biết sản phẩm có nguồn gốc từ một địa phương, một khu vực, một vùng lãnh thổ hay một quốc gia cụ thể (xem khái niệm). Sản phẩm được đăng ký chỉ dẫn …
0904.55.99.50