Dịch vụ luật

Chuyển nhượng Quyền tác giả/Quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền tác giả/quyền liên quan của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật …

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận Thiết kế bố trí

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp là việc chủ sở hữu quyền đối với thiết kế bố trí đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được …

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới …

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức …

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là việc chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng này phải được thực hiện dưới hình thức hợp …
0904.55.99.50