Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 1. Mã số dự án đầu tư;
 2. Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
 3. Tên dự án đầu tư;
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 5. Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 6. Mục tiêu, quy mô dự án;
 7. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 8. Thời hạn hoạt động của dự án;
 9. Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;
 10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng;
 11. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;
 12. Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 13. Một số trường hợp khác.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần chuẩn bị

Có 2 trường hợp như sau:

I. Hồ sơ trong trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 3. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 4. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ ID hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 5. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 6. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:
  • Nhà đầu tư thực hiện dự án;
  • Mục tiêu đầu tư;
  • Quy mô đầu tư;
  • Vốn đầu tư và phương án huy động vốn;
  • Địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư;
  • Nhu cầu về lao động;
  • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
  • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 7. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính ;
 8. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất ;
 9. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

II. Hồ sơ trong trường hợp phải xin cấp quyết định chủ trương đầu tư:

Đối với các dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư , thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

1. Trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ ID hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 4. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:
  • Nhà đầu tư thực hiện dự án;
  • Mục tiêu đầu tư;
  • Quy mô đầu tư;
  • Vốn đầu tư và phương án huy động vốn;
  • Địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư;
  • Nhu cầu về lao động;
  • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
  • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 5. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính ;
 6. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất ;
 7. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 8. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

2. Trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ:

Ngoài các tài liệu như trong hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì bạn cần chuẩn bị thêm:

 1. Phương án giải phóng mặt bằng;
 2. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
 3. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

3. Trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội:

Ngoài các tài liệu như trong hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì bạn cần chuẩn bị thêm:

 1. Phương án giải phóng mặt bằng;
 2. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 3. Đánh giá bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 4. Đề xuất khác về cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có);

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.

Quy trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Bước 4: Điều chỉnh hoặc cấp mới Giấy phép đăng ký kinh doanh: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề thực hiện quyền phân phối hàng hoá.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp có sự thay đổi tên công ty cần khắc lại dấu pháp nhâncông bố con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: 10 -15 ngày làm việc.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50