Thẻ: thiết kế bố trí

Nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu công nghiệp, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”, trong đó …

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu trí tuệ, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to …

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên trong Sở hữu trí tuệ

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên là 2 khái niệm thường thấy trong Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu không hiểu rõ 2 thuật ngữ này, bạn rất khó để hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký …

Những trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Từ chối cấp văn bằng bảo hộ là quyết định (thông báo) của Cục Sở hữu trí tuệ sau quá trình thẩm định thấy đơn đăng ký chưa đạt yêu cầu để bảo hộ. Thông thường, đối tượng sở hữu trí tuệ bị từ chối …

Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ

1. Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ Theo quy định hiện hành của pháp luật, các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (trừ chỉ dẫn địa lý) có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều kiện …

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; được sửa đổi bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số …
0904.55.99.50